Sư Ông

  Thượng Tuyên Hạ Hóa
   

   

  

                            

                              


CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA H̉A THƯỢNG TUYÊN HÓA
CHÚ ĐẠI BI KINH GIẢNG GIẢI
KHAI THỊ 1 (Gậy Kim Cang Hét) & KHAI THỊ 2 (Hoa Sen Ngày Xuân)
KHAI THI 3 (Pháp Ngữ Lực) & KHAI THỊ 4 (Pháp Nhũ Thâm Ân)
KHAI THỊ 5 & KHAI THỊ 6
KINH ĐỊA TẠNG
BÁT NHẢ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
PHẨM PHỔ MÔN KINH GIẢNG GIẢI
LĂNG NGHIÊM KINH / ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG / A DI ĐÀ KINH GIẢNG
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 1 & 2)
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3 & 4)
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 5 & 6) END
NHỤC THÂN LỤC TỔ HUỆ NĂNG GIẢNG GIẢI
CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI
KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN & NGỮ LỤC GIẢNG GIẢI
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI
50 HIỆN TƯỢNG ẤM MA
T̀NH MẪU TỬ "NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI"
KINH KIM CANG
TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG (1 & 2)
TẬT BỆNH và NGHIỆP CHƯỚNG
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN
NGỮ LỤC
PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 1)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 2)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 3)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 4)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 5)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 6)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 7)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 8)
KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT (Phần 9) END