* TRƯỜNG HẠ YOUTH CENTER 2019 108 Biến Chú Dược Sư 108 Biến Chú Dược Sư & 108 Niệm Danh Hiệu Mười Hai Vị Dược Xoa Đại Tướng Kinh Dược Sư Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 1 - 24) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 25 - 48) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 1 - 48)