Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên

                                              
 

 

 

 

 


    Trụ Trì Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên

           Thượng Tọa Thích Thông Lai

                       (425) 255-4798

      Chùa Tầm Nguyên 1 / Tổ Đình  (425) 255-4798

   18814  108th Ave SE  Renton, WA 98055 USA

 Chùa Tầm Nguyên 2 / Làng A Di Dà 1

          12081 Doty Dr  Conroe, TX 77303 USA

                                 (936) 264-2596

Chùa Tầm Nguyên 3 / Làng A Di Dà 2

        84115 Indio Blvd  Indio, CA 92201 USA

                               (760) 262-1020

                                            

 

                     Youth Center

  Olympia, WA  USA (425) 255-4798

             

              Chùa Tầm Nguyên 5

  272 Glenview Circle  Vallejo, CA USA

       (707) 386-2945  /  (707) 631-6117